Group 2017

(From left to right): Xin Zhang, Gaoshan Li, Qiang Zhang, Jenna Catalano, Jerry Liu, Bohan Zhu, Jacob Neice, Zirui Zhou, Thomas Hadlock, Chang Lu (July 2022).

Current Members

Zhengzhi "Jerry" Liu

Zhengzhi "Jerry" Liu

PhD Student
Joined in Aug 2017
B.S. Hong Kong Baptist University, 2016
jerryliu@vt.edu

Zirui Zhou

Zirui Zhou

PhD Student
Joined in January 2019
B.E. Dalian University of Technology, 2018
zirui@vt.edu

Thomas Hadlock

Thomas Hadlock

PhD Student
Joined in Nov 2020
B.S. University of Michigan, 2018
tmhadloc@vt.edu


Jenna Photo

Jenna Catalano

PhD Student
Joined in Nov 2021
B.S. Lehigh University, 2021
jcatalano@vt.edu


Jacob Photo

Jacob Neice

PhD Student
Joined in Nov 2021
B.S. Virginia Tech, 2021
jdneice@vt.edu

Gaoshan Li

Gaoshan Li

PhD Student
Joined in Nov 2020
B.S. Rose Hulman Institute of Technology, 2018
M.S. Johns Hopkins University, 2020
gaoshanli@vt.edu

Xin

Xin Zhang

PhD Student
Joined in Nov 2021
B.S. Zhejiang University of Technology, 2017
M.S. Carnegie Mellon University, 2018
xinz94@vt.edu