Group 2017

(From left to right): Xin Zhang, Gaoshan Li, Qiang Zhang, Jenna Catalano, Jerry Liu, Bohan Zhu, Jacob Neice, Zirui Zhou, Thomas Hadlock, Chang Lu (July 2022).

Current Members

Zirui Zhou

Thomas Hadlock

PhD Student
Joined in Nov 2020
B.S. University of Michigan, 2018

Thomas Hadlock

Gaoshan Li

PhD Student
Joined in Nov 2020
B.S. Rose Hulman Institute of Technology, 2018
M.S. Johns Hopkins University, 2020

Jenna Photo

Jenna Catalano

PhD Student
Joined in Nov 2021
B.S. Lehigh University, 2021

Gaoshan Li

Xin Zhang

PhD Student
Joined in Nov 2021
B.S. Zhejiang University of Technology, 2017
M.S. Carnegie Mellon University, 2018

JDN

Jacob Neice

PhD Student
Joined in Nov 2021
B.S. Virginia Tech, 2021

xin

Edith Chen

PhD Student
Joined in Aug 2023
B.S. Cornell University, 2023